ترجمه Indices در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni). می باشد

Indices به چه معناست و Indices یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indices

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni). به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni)., ترجمه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni)., کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni).




دانلود فایل ها