ترجمه Indictment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) اعلام‌ جرم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنظ‌يم‌ ادعا نامه‌ , در فارسی : اتهام‌.

Indictment به چه معناست و Indictment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indictment

(حق.) اعلام‌ جرم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) اعلام‌ جرم‌, ترجمه (حق.) اعلام‌ جرم‌, کلمات شبیه (حق.) اعلام‌ جرم‌ , تنظ‌يم‌ ادعا نامه‌ به لاتین , اتهام‌. به لاتین
دانلود فایل ها