ترجمه Indirect Object در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.) مفعول‌ غير مستقيم‌. می باشد

Indirect Object به چه معناست و Indirect Object یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indirect Object

(د.) مفعول‌ غير مستقيم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (د.) مفعول‌ غير مستقيم‌., ترجمه (د.) مفعول‌ غير مستقيم‌., کلمات شبیه (د.) مفعول‌ غير مستقيم‌.
دانلود فایل ها