ترجمه Indoctrinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌. می باشد

Indoctrinate به چه معناست و Indoctrinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indoctrinate

مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌., ترجمه مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌., کلمات شبیه مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌.
دانلود فایل ها