ترجمه Infra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌. می باشد

Infra به چه معناست و Infra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infra

پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌., ترجمه پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌., کلمات شبیه پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌.
دانلود فایل ها