ترجمه Infrahuman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مادون‌ انسان‌. می باشد

Infrahuman به چه معناست و Infrahuman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infrahuman

مادون‌ انسان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مادون‌ انسان‌., ترجمه مادون‌ انسان‌., کلمات شبیه مادون‌ انسان‌.
دانلود فایل ها