ترجمه Ingesta در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) می باشد

Ingesta به چه معناست و Ingesta یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingesta

(تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), ترجمه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌), کلمات شبیه (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌)
دانلود فایل ها