ترجمه Ingrowth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌). می باشد

Ingrowth به چه معناست و Ingrowth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ingrowth

روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌). به خارجی , ریشه انگلیسی روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌)., ترجمه روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌)., کلمات شبیه روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌).
دانلود فایل ها