ترجمه Inhibit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌. می باشد

Inhibit به چه معناست و Inhibit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inhibit

احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌., ترجمه احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌., کلمات شبیه احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها