ترجمه Innate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درون‌ زاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذاتي‌ , در فارسی : فط‌ري‌ , به فارسی : جبلي‌ , سایر ترجمه ها : مادرزاد ط‌بيعي‌ , لاينفك‌

Innate به چه معناست و Innate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Innate

درون‌ زاد به خارجی , ریشه انگلیسی درون‌ زاد, ترجمه درون‌ زاد, کلمات شبیه درون‌ زاد , ذاتي‌ به لاتین , فط‌ري‌ به لاتین , جبلي‌ خارجی , مادرزاد در زبان , ط‌بيعي‌انگلیسی , لاينفك‌
دانلود فایل ها