ترجمه Insinuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فهماندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور ضمني‌ فهماندن‌.

Insinuate به چه معناست و Insinuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insinuate

فهماندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فهماندن‌, ترجمه فهماندن‌, کلمات شبیه فهماندن‌ , بط‌ور ضمني‌ فهماندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها