ترجمه Insolvency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnevlosni) درماندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعسار , در فارسی : عجز از پرداخت‌ ديون‌.

Insolvency به چه معناست و Insolvency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insolvency

(ecnevlosni) درماندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnevlosni) درماندگي‌, ترجمه (ecnevlosni) درماندگي‌, کلمات شبیه (ecnevlosni) درماندگي‌ , اعسار به لاتین , عجز از پرداخت‌ ديون‌. به لاتین
دانلود فایل ها