ترجمه Intelligentsia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بقه‌ روشنفكر.

Intelligentsia به چه معناست و Intelligentsia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intelligentsia

اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند به خارجی , ریشه انگلیسی اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند, ترجمه اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند, کلمات شبیه اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند , ط‌بقه‌ روشنفكر. به لاتین
دانلود فایل ها