ترجمه Intensity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noisnetni) سختي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شدت‌ , در فارسی : فزوني‌ , به فارسی : نيرومندي‌ , سایر ترجمه ها : قوت‌ كثرت‌.

Intensity به چه معناست و Intensity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intensity

(noisnetni) سختي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noisnetni) سختي‌, ترجمه (noisnetni) سختي‌, کلمات شبیه (noisnetni) سختي‌ , شدت‌ به لاتین , فزوني‌ به لاتین , نيرومندي‌ خارجی , قوت‌ در زبان , كثرت‌.انگلیسی
دانلود فایل ها