ترجمه Intercostal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ در بين‌ رگبرگها.

Intercostal به چه معناست و Intercostal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercostal

(تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها, ترجمه (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها, کلمات شبیه (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها , واقع‌ در بين‌ رگبرگها. به لاتین
دانلود فایل ها