ترجمه Interdepend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ بهم‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بهم‌ بودن‌.

Interdepend به چه معناست و Interdepend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdepend

مربوط‌ بهم‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ بهم‌ بودن‌, ترجمه مربوط‌ بهم‌ بودن‌, کلمات شبیه مربوط‌ بهم‌ بودن‌ , وابسته‌ بهم‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها