ترجمه Interdict در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نهي‌ كردن‌. می باشد

Interdict به چه معناست و Interdict یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdict

نهي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نهي‌ كردن‌., ترجمه نهي‌ كردن‌., کلمات شبیه نهي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها