ترجمه Interdisciplinary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌. می باشد

Interdisciplinary به چه معناست و Interdisciplinary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdisciplinary

مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌., ترجمه مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌.
دانلود فایل ها