ترجمه Interfaith در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بين‌الادياني‌.

Interfaith به چه معناست و Interfaith یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interfaith

شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌, ترجمه شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌, کلمات شبیه شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌ , بين‌الادياني‌. به لاتین
دانلود فایل ها