ترجمه Interferential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دخالت‌. می باشد

Interferential به چه معناست و Interferential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interferential

وابسته‌ به‌ دخالت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دخالت‌., ترجمه وابسته‌ به‌ دخالت‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دخالت‌.
دانلود فایل ها