ترجمه Interfruitful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر. می باشد

Interfruitful به چه معناست و Interfruitful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interfruitful

(در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر. به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر., ترجمه (در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر., کلمات شبیه (در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر.
دانلود فایل ها