خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28603 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28603','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28603 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intern به فارسی

ترجمه Intern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.tv) داخل‌ شدن‌ در می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارد كردن‌ , در فارسی : توقيف‌ كردن‌ , به فارسی : (.tv

Intern به چه معناست و Intern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intern

(.tv) داخل‌ شدن‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی (.tv) داخل‌ شدن‌ در, ترجمه (.tv) داخل‌ شدن‌ در, کلمات شبیه (.tv) داخل‌ شدن‌ در , وارد كردن‌ به لاتین , توقيف‌ كردن‌ به لاتین , (.tv خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: