ترجمه Internship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انترن‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ انترني‌.

Internship به چه معناست و Internship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internship

انترن‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انترن‌ بودن‌, ترجمه انترن‌ بودن‌, کلمات شبیه انترن‌ بودن‌ , دوره‌ انترني‌. به لاتین
دانلود فایل ها