ترجمه Internuptial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ عروسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدواجي‌.

Internuptial به چه معناست و Internuptial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internuptial

وابسته‌ به‌ عروسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ عروسي‌, ترجمه وابسته‌ به‌ عروسي‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ عروسي‌ , ازدواجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها