ترجمه Interoceptive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌

Interoceptive به چه معناست و Interoceptive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interoceptive

(تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌, ترجمه (تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌, کلمات شبیه (تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌ , وابسته‌ به‌ به لاتین
دانلود فایل ها