ترجمه Interrogation Point در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟). می باشد

Interrogation Point به چه معناست و Interrogation Point یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interrogation Point

علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟). به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟)., ترجمه علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟)., کلمات شبیه علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟).




دانلود فایل ها