ترجمه Interruption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انقط‌اع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعليق‌.

Interruption به چه معناست و Interruption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interruption

انقط‌اع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انقط‌اع‌, ترجمه انقط‌اع‌, کلمات شبیه انقط‌اع‌ , تعليق‌. به لاتین
دانلود فایل ها