ترجمه Interruptive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ع‌ كننده‌. می باشد

Interruptive به چه معناست و Interruptive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interruptive

قط‌ع‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ع‌ كننده‌., ترجمه قط‌ع‌ كننده‌., کلمات شبیه قط‌ع‌ كننده‌.
دانلود فایل ها