ترجمه Interspecies در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خصوصياتي‌ بين‌ خود. می باشد

Interspecies به چه معناست و Interspecies یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interspecies

خصوصياتي‌ بين‌ خود. به خارجی , ریشه انگلیسی خصوصياتي‌ بين‌ خود., ترجمه خصوصياتي‌ بين‌ خود., کلمات شبیه خصوصياتي‌ بين‌ خود.
دانلود فایل ها