ترجمه Interventionism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌ می باشد

Interventionism به چه معناست و Interventionism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interventionism

(حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌, ترجمه (حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌, کلمات شبیه (حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌
دانلود فایل ها