ترجمه Intra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌. می باشد

Intra به چه معناست و Intra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intra

پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌., ترجمه پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌., کلمات شبیه پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌.
دانلود فایل ها