ترجمه Intuitionalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌ می باشد

Intuitionalism به چه معناست و Intuitionalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intuitionalism

(msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌, ترجمه (msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌, کلمات شبیه (msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌
دانلود فایل ها