ترجمه Invalidation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باط‌ل‌ سازي‌. می باشد

Invalidation به چه معناست و Invalidation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invalidation

باط‌ل‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باط‌ل‌ سازي‌., ترجمه باط‌ل‌ سازي‌., کلمات شبیه باط‌ل‌ سازي‌.
دانلود فایل ها