ترجمه Invariability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌ می باشد

Invariability به چه معناست و Invariability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invariability

(ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌, ترجمه (ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌, کلمات شبیه (ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌
دانلود فایل ها