ترجمه Inviable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌. می باشد

Inviable به چه معناست و Inviable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inviable

عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌., ترجمه عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌., کلمات شبیه عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌.
دانلود فایل ها