خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28876 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28876','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28876 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inviable به فارسی

ترجمه Inviable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌. می باشد

Inviable به چه معناست و Inviable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inviable

عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌., ترجمه عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌., کلمات شبیه عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: