ترجمه Invulnerability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسيب‌ ناپذيري‌. می باشد

Invulnerability به چه معناست و Invulnerability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invulnerability

اسيب‌ ناپذيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسيب‌ ناپذيري‌., ترجمه اسيب‌ ناپذيري‌., کلمات شبیه اسيب‌ ناپذيري‌.
دانلود فایل ها