ترجمه Ionic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌. می باشد

Ionic به چه معناست و Ionic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ionic

شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌., ترجمه شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌., کلمات شبیه شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌.
دانلود فایل ها