ترجمه Irrelevance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا مربوط‌ي‌ , در فارسی : نامناسبي‌.

Irrelevance به چه معناست و Irrelevance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irrelevance

(ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌, ترجمه (ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌, کلمات شبیه (ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌ , نا مربوط‌ي‌ به لاتین , نامناسبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها