ترجمه Irremeable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بر نگشتني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور غير قابل‌ برگشت‌ , در فارسی : برگشت‌ نا پذير.

Irremeable به چه معناست و Irremeable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Irremeable

بر نگشتني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بر نگشتني‌, ترجمه بر نگشتني‌, کلمات شبیه بر نگشتني‌ , بط‌ور غير قابل‌ برگشت‌ به لاتین , برگشت‌ نا پذير. به لاتین
دانلود فایل ها