ترجمه Isallobaric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌ می باشد

Isallobaric به چه معناست و Isallobaric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isallobaric

(هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌, ترجمه (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌, کلمات شبیه (هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌
دانلود فایل ها