ترجمه Island در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و غيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جزيره‌ ساختن‌ , در فارسی : جزيره‌ دار كردن‌.

Island به چه معناست و Island یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Island

و غيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی و غيره‌, ترجمه و غيره‌, کلمات شبیه و غيره‌ , جزيره‌ ساختن‌ به لاتین , جزيره‌ دار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها