ترجمه Islets Of Langerhans در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند. می باشد

Islets Of Langerhans به چه معناست و Islets Of Langerhans یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Islets Of Langerhans

لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند. به خارجی , ریشه انگلیسی لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند., ترجمه لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند., کلمات شبیه لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند.
دانلود فایل ها