ترجمه Isn’t در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ton si) نيست‌. می باشد

Isn’t به چه معناست و Isn’t یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isn’t

(ton si) نيست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ton si) نيست‌., ترجمه (ton si) نيست‌., کلمات شبیه (ton si) نيست‌.
دانلود فایل ها