ترجمه Isoclinic Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها می باشد

Isoclinic Line به چه معناست و Isoclinic Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isoclinic Line

خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها, ترجمه خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها, کلمات شبیه خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها
دانلود فایل ها