ترجمه Isomagnetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌. می باشد

Isomagnetic به چه معناست و Isomagnetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isomagnetic

داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌., ترجمه داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌., کلمات شبیه داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌.
دانلود فایل ها