ترجمه Isomer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر می باشد

Isomer به چه معناست و Isomer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isomer

(suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر, ترجمه (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر, کلمات شبیه (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر
دانلود فایل ها