ترجمه Jaboticaba در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌) عودالبرق‌. می باشد

Jaboticaba به چه معناست و Jaboticaba یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaboticaba

(گ‌.ش‌) عودالبرق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌) عودالبرق‌., ترجمه (گ‌.ش‌) عودالبرق‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌) عودالبرق‌.
دانلود فایل ها