ترجمه Jacana در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌ می باشد

Jacana به چه معناست و Jacana یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacana

(ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌, ترجمه (ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌
دانلود فایل ها