ترجمه Jack Salmon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا. می باشد

Jack Salmon به چه معناست و Jack Salmon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jack Salmon

(ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا., ترجمه (ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا.
دانلود فایل ها