ترجمه Jacobean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌. می باشد

Jacobean به چه معناست و Jacobean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacobean

مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌., ترجمه مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌., کلمات شبیه مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌.
دانلود فایل ها